Μερικά καρφιά ακόμα στο φέρετρο του Μη-Όντος

August 27, 2007 at 2:37 pm (Uncategorized) ()

Συνέχεια Σχολίων 18ου Αποσπάσματος Επίκουρου “Επιστολή Προς Ηρόδοτον”

Κινούνταί τε συνεχώς αι άτομοι (φησί δέ ενδοτέρω καί ισοταχώς αυτάς κινείσθαι τού κενού τήν είξιν ομοίαν παρεχομένου καί τή κουφοτάτη καί τή βαρυτάτη) τόν αιώνα

Τα άτομα κινούνται συνεχώς και με την ίδια ταχύτητα στο κενό.

καί αι μέν εις μακράν απ’ αλλήλων διιστάμεναι,

μερικά άτομα είναι μακριά από άλλα άτομα.

αι δέ αυτού τόν παλμόν ίσχυσαι, όταν τύχωσι τή περιπλοκή κεκλειμέναι ή στεγαζόμεναι παρά τών πλεκτικών.

Άλλα άτομα πάλλονται όταν τύχουν κλεισμένα σε περιπλοκή (άλλων ατόμων) ή καλυφθούν/σκεπαστούν από πεπλεγμένες ομάδες ατόμων.

Λέξεις-Κλειδιά: Ουσιαστικό παλμός: κραδασμός, τρέμουλο- ρήμα πάλλω: κινώ τι ισχυρώς-τραντάζω, πάλλομαι: κινώ, ταλαντεύω εμαυτόν. Ρήμα ίσχυσαι (ισχύω): είμαι δυνατός, ισχυρός, έχω επίδρασιν, επιβολήν.

ή τε γάρ τού κενού φύσις η διορίζουσα εκάστην αυτήν τούτο παρασκευάζει, τήν υπέρεισιν ουχ οία τε ούσα ποιείσθαι.

Διότι η ίδια η φύση του κενού, η οποία καθορίζει το καθένα από αυτά, δημιουργεί κενό δημιουργεί και την υποστήριξη, χωρίς να είναι τέτοια η ίδια.

Λέξεις-Κλειδία: Υπ-ερείδω: Υποβάλλω ως στήριγμα, υποστηρίζω, στηρίζω υποκάτωθεν. Ερείδω: Στηρίζω επί τίνος, ακουμπώ, υποστηρίζω τι δια να μην πέσει.

Παρατήρηση: Το κενό, όπως λέει ο Επίκουρος, είναι υπαρκτό και ενεργητικό κενό. Υποστηρίζει-στηρίζει τα άτομα, δημιουργεί την υποστήριξη των ατόμων. Μόνο μια υπαρκτή οντότητα θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Άλλο ένα καρφί στο φέρετρο του Μη-Όντος.

ή τε στερεότης η υπάρχουσα αυταίς κατά τήν σύγκρουσιν τόν αποπαλμόν ποιεί, εφ’ οπόσον άν η περιπλοκή τήν αποκατάστασιν εκ τής συγκρούσεως διδώ.

Και η στερεότητα που υπάρχει σ’ αυτά κατά τη σύγκρουση, τα κάνει να αναπηδούν, παρά τη μικρή απόσταση όπου αναπηδούν, όταν βρεθούν αιχμαλωτισμένα σε μια μάζα από άτομα.

αρχή δέ τούτων ουκ έστιν, αιδίων τών ατόμων ουσών καί τού κενού.

Αρχή δε αυτών δεν υπάρχει, αφού τα άτομα και το κενό είναι αιώνια.

Λέξη-κλειδί: ΑΙΔΙΟΣ: ΑΙΩΝΙΟΣ

Παρατήρηση: Το Ον είναι αιώνιο δηλαδή τα άτομα και το κενό είναι αιώνια και δεν έχουν αρχή, δεν έχουν δημιουργηθεί, υπάρχουν από πάντα.

(φησί δ’ ενδοτέρω μηδέ ποιότητά τινα περί τάς ατόμους είναι πλήν σχήματος καί μεγέθους καί βάρους. τό δέ χρώμα παρά τήν θέσιν τών ατόμων αλλάττεσθαι εν ταίς Δώδεκα στοιχειώσεσί φησι. πάν τε μέγεθος μή είναι περί αυτάς. ουδέποτε γούν άτομος ώφθη αισθήσει.)

[Αναφέρει στη συνέχεια πιο κάτω ότι τα άτομα δεν έχουν καμία ιδιότητα εκτός από το σχήμα, το μέγεθος και το βάρος. Το δε χρώμα αλλάζει ένεκα της θέσης των ατόμων, (όπως) ισχυρίζεται στο έργο του “Δώδεκα στοιχειώσεις”. Σχετικά με τα άτομα, δεν υπάρχει σ’ αυτά κανένα μέγεθος. Γιατί κανένα άτομο ποτέ δεν έχει γίνει αντιληπτό από τις αισθήσεις].

Παρατήρηση: Εδώ πρόκειται για σημείωση του αρχαίου μελετητή που έσωσε την Επιστολή. Μιλάει για ακόμα ένα χαμένο έργο τις ΔΩΔΕΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΣΕΙΣ όπου ο Επίκουρος περιγράφει αναλυτικά τις ιδιότητες-ποιότητες των ατόμων. Μια μικρή ανακολουθία που φαίνεται όταν λέει ότι το μέγεθος αποτελεί ιδιότητα των ατόμων και στην συνέχει λέει ότι «δεν υπάρχει κανένα μέγεθος» σε αυτά, μάλλον εννοεί ότι δεν έχουν μακροσκοπικό μέγεθος ώστε να γίνονται αντιληπτά από τις αισθήσεις, όπως λέει στην επόμενη παράγραφο.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: