35o Απόσπ: Η ορθολογική εξήγηση των παράδοξων του Ζήνωνα και η συντριβή του Μη-Όντος

November 11, 2007 at 4:54 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΠΙΚΟΥΡΟΣ “ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΡΟΣ ΗΡΟΔΟΤΟΝ” 56-57

‘Αλλά μην ουδέ δει νομίζειν παν μέγεθος εν ταις άτόμοις ύπάρχειν, Ινα μη τα φαινόμενα άντιμαρτυρή παραλλαγάς δε τινας μεγεθών νομιστεον είναι, βέλτιον γαρ και τούτον προσόντος τα κατά τα πάθη και τάς αισθήσεις γινόμενα άποδοθήσεται. παν δε μέγεθος ύπάρχειν ουτε χρήσιμόν εστί προς τάς τών ποιοτήτων διαφο­ράς, άφίχθαι τε άμ’ έδει και προς ήμας όρατάς άτόμους. ο ου θεωρείται γινόμενον ουθ’ όπως αν γένοιτο ορατή άτομος εστίν έπινοήσαι. Προς δε τούτοις ου δει νομίζειν εν τω ώρισμενω σώματι απείρους όγκους είναι ουδ’ όπηλίκους ούν. ώστε ον μόνον την εις άπειρον τομήν επί τούλαττον άναιρετεον, ίνα μη πάντα ασθενή ποιώμεν καν ταις περιλήψεσι τών αθρόων εις το μή ον άναγκαζώμεθα τά οντά θλίβοντες καταναλίσκειν, αλλά και την μετάβασιν μη νομιστεον γίνεσθαι εν τοις ώρισμενοις εις άπειρον μηδ’ ε<πί> τούλαττον. ούτε γαρ όπως, έπειδάν άπαξ τις είπη οτι άπειροι όγκοι εν τίνι ύπάρχουσιν ή όπηλίκοι ούν, εστί νοήσαι πώς τ’ αν έτι τούτο πεπερασμένον είη το μέγεθος; πηλίκοι γάρ τίνες δήλον ώς οι άπειροι είσιν όγκοι. και ούτοι [εξ ών] όπηλίκοι αν ποτέ ώσιν, άπειρον άν ην και το μέγεθος, άκρον τε έχοντος τον πεπερασμένου διαληπτόν, ει μή και καθ’ εαυτό θεωρητόν, ουκ εστί μή ου και το εξής τούτου τοιούτον νοείν και ούτω κατά το εξής εις τούμπροσθεν βαδίζοντα εις το άπειρον ύπάρχειν και το τοιούτον άφικνείσθαι τη έννοια.


ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:
Ακόμη δεν πρέπει, να νομίζουμε ότι υπάρχει, στα άτομα κάθε είδους μέγεθος για να μη βρεθούμε σε αντίφαση με τα πραγματικά γεγονότα. Αλλά πρέπει, να δεχθούμε ότι, στο μέγεθος παρουσιάζουν μερικές παραλλαγές. Εφ’ όσον δε και αυτό υπάρχει, καλύτερα θα αποδοθούν και τα γεγο­νότα τα σχετικά με τα συναισθήματα και τις αισθήσεις. Κάθε μέγεθος εφ’ όσον υπήρχε ούτε χρήσιμο θα ήταν στην εξήγηση των διαφορών των ιδιοτήτων. Κοντά σ’ αυτά, στην περίπτωση αυτή θα έπρεπε να υπάρχουν μερικά άτο­μα που να είναι ορατά στα μάτια μας πράγμα το οποίο δεν θεωρείται ότι έγινε, ούτε ότι είναι δυνατόν να γίνει, δηλ. να το χωρέσει ο νους μας ότι είναι δυνατόν να γίνει ένα άτομο ορατό. Εκτός δε από αυτά δεν πρέπει να νομίζουμε ότι υπάρχουν σε οποιοδήποτε πεπερασμένο σώμα άπειρα σε αριθμό μέρη, όσο μικρά και αν είναι αυτά. Επομένως δεν πρέπει μόνο να απορρίψουμε την επ’ άπειρον μόνο υποδιαίρεση, για να μην εξασθενήσουμε όλα τα πράγμα­τα και στις αντιλήψεις μας για τα αθροίσματα να μην αναγκαζόμαστε να καταλήγουμε στο μη ον αφού εκμηδενί­ζουμε τα όντα, αλλά δεν πρέπει να νομίζουμε και ότι η μετάβαση στο άπειρο γίνεται στα πεπερασμένα, ούτε σε μικρότερη αύξηση. Γιατί δεν είναι δυνατόν να κατανοηθεί όταν και άπαξ είπε κάποιος ότι άπειρος αριθμός σωματι­δίων περιέχονται σε κάτι ή λιγότερα, είναι δυνατόν αυτό να είναι ακόμη πεπερασμένο ως προς το μέγεθος. Γιατί εφ’ όσον είναι φανερό ότι έχουν κάποιο μέγεθος τα απειράριθ­μα σωματίδια, δεν έχει σημασία οποιοδήποτε και αν είναι το μέγεθος αυτό απειράριθμα θα ήσαν και κατά το μέγε­θος. Αφού λοιπόν το πεπερασμένο αυτό έχει ένα ακρότατο σημείο κατανοητό, έστω και αν καθαυτό δεν είναι νοητό, είναι ωστόσο νοητό μέσα στο σώμα που ανήκει.

Σχόλιο:
Ο Επίκουρος λύνει χαρισματικά τα παράδοξα του Ζήνωνα με την παραδοχή της ύπαρξης ελάχιστου μεγέθους, αυτού των ατόμων. Η οριστική συντριβή των παραδόξων και όσων μεταφυσικών ανοησιών συνάγονται από τους ιδεαλιστές από αυτά τα παράδοξα και τις έννοιες του απείρου και του μηδενός, είναι αδιαχώριστη από το ενιαίο μαθηματικό-υλιστικό-ενιστικό υπόβαθρο της ατομικής θεωρίας. Ο Επίκουρος με το ελάχιστο μέγεθος λύνει μαζί τα παράδοξα του Ζήνωνα και συντρίβει τελειωτικά το μη-Ον. Είναι το αποκορύφωμα της επιστημονικής ενιστικής υλιστικής σκέψης. Το αποκορύφωμα της αρχαίας ελληνικής φιλοσοφίας.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: