47ο Απόσπασμα: Ο Εμπεδοκλής συλλαμβάνει την σωματική φύση του φωτός

January 13, 2008 at 6:25 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών) ()

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΦΙΛΟΠΟΝΟΣ, Σχόλια στο Περί ψυχής 344, 34 (Άριστοτ. 418b 20): Εμπεδοκλής ος έλεγεν απορρέον το φως σώμα ον εκ του φωτίζοντος σώματος γίνεσθαι πρώτον εν τω μεταξύ τόπω της τε γης και του ουρανού, είτα αφικνείσθαι προς ημάς, λανθάνειν δε την τοιαύτην αυτού κίνησιν δια την ταχύτητα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Ό Εμπεδοκλής έλεγε ότι το φως είναι σώμα πού απορρέει από ένα σώμα πού εκπέμπει φως και φθάνει πρώτα στον χώρο πού υπάρχει ανάμεσα στη γη και τον ουρανό, στη συνέχεια φθάνει σε μας, άλλα δεν καταλαβαίνουμε την κίνηση του αυτή εξαιτίας της ταχύτητας του.

ΚΕΙΜΕΝΟ:

Πβ. Περί αισθήσεως και αισθητών 6, 446a 26: καθάπερ και ‘Εμπεδοκλής φησιν άφικνείσθαι πρότερον το από του ήλιου φως εις το μεταξύ, πριν προς την όψιν ή επί την γην.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Όπως ακριβώς λέει και ο Εμπεδοκλής, το φως, πού προέρχεται από τον ήλιο, φθάνει στον ενδιάμεσο χώρο, προτού φθάσει στην δράση μας η στη γη.

ΚΕΙΜΕΝΟ:

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ, Περί ψυχής Β 6, 418b 20: ουκ ορθώς Εμπεδοκλής ούδ’ ει τις άλλος ούτως ερηκεν, ώς φερομένου του φωτός και γιγνομένου ποτέ μεταξύ της γης και του περιέχοντος, ημάς δε λανθάνοντος… εν μικρώ μεν γαρ διαστήματι λάθοι αν, απ’ ανατολής δ’ επί δυσμάς το λανθάνειν μέγα λίαν το αίτημα

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ούτε ο ‘Εμπεδοκλής ούτε όποιος άλλος, πού διατύπωσε την ίδια γνώμη, έχει δίκιο, όταν υποστηρίζει ότι το φως κινείται και φθάνει κάποια στιγμή ανάμεσα στη γη και σ’ αυτό που την περιβάλλει. άλλα εμείς δεν καταλαβαίνουμε αυτή την κίνηση… γιατί μπορεί για λίγο χρονικό διάστημα να μην το αντιληφθούμε, άλλα θα ήταν υπερβολικό να λέει κάποιος ότι δεν καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει άπό την ώρα πού ανατέλλει ό ήλιος μέχρι την ώρα πού δύει.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: