Διογένης Οινοανδέας

July 9, 2008 at 5:13 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

Απ. 56

ΚΕΙΜΕΝΟ:

[…την σοφίαν ου πανταχού κομι]-ουμεν, επεί πάντες μη δύνανται, δυνατήν δε αυτήν αν υποθώμεθα, τότε ως αληθώς ο των θεών βίος εις ανθρώπουςμεταβήσεται. δικαιοσύνης γαρ εσται μεστά πάντα και φιλαλληλίας,και ου γενήσεται τειχών ή νόμων χρεία και πάντων όσα δι’ αλλήλους σκευωρούμεθα.περί δε των από γεωργίας ανανκαίων, ως ουκ εσομένωνήμ[ειν τότε δούλων
και γαρ ά[ρόσομεν αυτοί καί σκάφο[μεν καί των φυτών έπιμελ[ησόμεθα,
καί ποταμο[ύς παρατρέψομεν καί τα [ς φοράς
επιτηρήσο[μεν……
μεν α μη τω […….
μενοι καιρο[……..
καί διακόφει [κατά το
δέον το συνε[χώς
συνφιλοσοφείν τοια[υτα.
τά γάρ γεωργή[ματα ων
η φύσις χρήζει [παρέξει…

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

56. [Τη σοφία δεν γίνεται να τη μεταδώσουμε παντού]
για το λόγο ότι δεν είναι όλοι σε θέση να την δεχτούν.
Αν υποθέσουμε ότι αυτό είναι δυνατό, τότε αληθινά ο
τρόπος ζωής των θεών θα περάσει στους ανθρώπους. Γιατί
τα πάντα θα ‘ναι γεμάτα δικαιοσύνη και φιλαλληλία και
δεν θα ‘χουμε ανάγκη από τείχη ή νόμους ή όλα εκείνα που
μηχανευόμαστε ο ένας για τον άλλον. Όσο για τα αναγκαία
που μας παρέχει η γεωργία, μιας και δεν θα ‘χουμε [δούλους],
αφού εμείς θα οργώνουμε και θα σκάβουμε και θα φροντίζουμε
[τα σπαρτά] και ποτάμια θα [εκτρέ]ψουμε και τις [σοδειές]
θα προσέχουμε [,..]

πηγή: Η Μεγάλη Επιγραφή – ΕΚΔ. ΘΥΡΑΘΕΝ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: