Ο Στρατηγός Γάιος Κάσσιος Λογγίνος λίγο πριν την ώρα μηδέν

November 10, 2008 at 6:15 pm (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΥ ΒΙΟΙ: ΙΟΥΛΙΟΣ ΚΑΙΣΑΡΑΣ

ΚΕΙΜΕΝΟ

Άλλα ταύτα μεν ήδη που φέρει και το αυτόματον. ο  δε δεξάμενος τον φόνον εκείνον και τον αγώνα χώρος, εις ον η σύγκλητος ηθροίσθη τότε, Πομπήιου μεν εικόνα κειμένην έχων, Πομπηίου δ’ ανάθημα γεγονώς τών προσκεκοσμημένων τω θεάτρω, παντάπασιν απέφαινε δαίμονος τίνος αφηγουμένου και καλούντος εκεί την πράξιν έργον γεγονέναι. και γαρ ουν και λέγεται Κάσσιος εις τον ανδριάντα τού Πομπηίου προ της εγχειρήσεως αποβλέπων επικαλεϊσθαι σιωπή, καίπερ ουκ αλλότριος ων των Επίκουρου λόγων, αλλ’ ο καιρός ώς έοικεν ηδη τού δεινού παρεστώτος ενθουσιασμόν ενεποίει και πάθος αντί τών προτέρων λογισμών.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ

Αλλά αυτά ίσως τα ρυθμίζει η απλή τύχη. ό­μως ο χώρος, όπου συντελέστηκε αυτός ο φόνος και ο αγώνας, και στον οποίο τότε συγκεντρώθηκε η σύγκλητος, που είχε το άγαλμα του Πομπηίου και που ήταν αφιερωματικός στον Πομπήιο για τα επιπρό­σθετα εξωραϊστικά έργα στο θέατρο, φάνηκε εντελώς ότι ήταν έργο κάποιου θεού που καθοδηγούσε και κα­λούσε εκεί για το έγκλημα. Λέγεται λοιπόν ότι ο Κάσσιος, κοιτάζοντας λίγο πριν από την ανάληψη δράσης τον ανδριάντα του Πομπηίου, ζήτησε τη βοή­θεια του σιωπηλά*, αν και δεν ήταν ξένος προς τις από­ψεις του Επικούρου- αλλά, όπως φαίνεται, η στιγμή μπροστά στο κακό που ήδη ήταν μπροστά του προκα­λούσε μέσα του ενθουσιασμό και πάθος αντί για τους προηγούμενους (Επικούρειους) προβληματισμούς.

*που ήξερε τώρα ο Πλούταρχος τι σκεφτότανε ο επικούρειος Κάσσιος, σιωπήλα από μέσα του, είναι ένα μυστήριο.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: