παπα-Πλούταρχος κατά επικούρειων για αθέια (2)

November 29, 2008 at 10:19 am (Αποσπάσματα Προσωκρατικών)

Πλούταρχος: “Προς Κωλώτην-1123”

ΚΕΙΜΕΝΟ:

τις ούν κινεί τά πεπιστευμένα και μάχεται τοις εναργέσιν; οί, μαντικήν αναιρούντες και πρόνοιαν υπάρχειν θεών μή φάσκοντες μηδέ τον ήλων έμψυχον είναι μηδέ την σελήνην, οις πάντες άνθρωποι θύουσι και προσεύχονται και σέβονται, τό δέ φύσει περιέχεσθαι τά τεκόντα των γεννωμένων ουχί πάσι φαινόμενον αναιρείτε; τό δέ πόνου και ηδονής μηδέν είναι μέσον ουκ αποφαίνεσθε παρά την πάντων αίσθησιν, ήδεσθαι τό μή άλγεΐν και πάσχειν τό μή < κείσθαι >  λέγοντες;

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ:

Ποιος, λοιπόν, ανατρέπει τις πεποιθήσεις και πολεμάει τα εναργή; Αυτοί που αναιρούν τη μαντική και δεν δέχονται ότι υπάρχει πρόνοια θεών ούτε ότι ο ήλιος και η σελήνη είναι έμψυχα όντα, στα οποία θυ­σιάζουν, προσεύχονται και δείχνουν σεβασμό όλοι οι άνθρωποι. Δεν αναιρείτε το ότι οι γεννήτορες προστατεύουν και αγαπούν τους γόνους τους, κάτι που φαίνεται γεγονός σε όλους; Δεν αποφαίνεστε, αντίθετα προς όσα αισθάνονται όλοι οι άνθρωποι, πως δεν υπάρχει ενδιάμεσο μεταξύ πόνου και ηδονής, όταν ονομάζετε ηδονή την έλλειψη πόνου και λέτε ότι κάποιος υφίσταται κάτι, όταν δεν βρίσκεται σε κατάσταση αδράνειας;


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: