Η ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΕΙΡΟ, J.P LUMINET-ΕΚΔ. ΤΡΑΥΛΟΣ

February 1, 2009 at 8:09 am (ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ) (, )

aperionΤΟ ΚΕΝΟ

Ένα κβαντικό πεδίο διαθέτει πολλές ιδιότητες που το διαφοροποιούν από τα αντικείμενα (σωματίδια ή κύματα) που χειρίζεται η κλασική φυσική. Πρώτον, εκτείνεται σε όλο το χώρο. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για πεδίο μόνο εδώ ή εκεί: το πεδίο καταλαμβάνει βασικά όλο το χώρο και δεν μπορεί να γίνει αντιληπτό παρά μόνο έτσι. Εξάλλου, έ­να πεδίο προσδιορίζεται από την “κατάσταση” του. Μπο­ρεί να έχει καταστάσεις με μεγαλύτερη ή μικρότερη ενέρ­γεια, καταστάσεις με περισσότερα ή λιγότερα σωματίδια, καταστάσεις περισσότερο ή λιγότερο εντοπισμένες μέσα στο χώρο κλπ.Ένας βασικός νεωτερισμός της θεωρίας των πεδίων: σε μία δεδομένη κατάσταση, ακόμη και όταν είναι προσδιο­ρισμένη, ο αριθμός των σωματιδίων δεν είναι πάντα καθο­ρισμένος. Αυτό μας απαγορεύει να χρησιμοποιήσουμε συ­στηματικά μια σωματιδιακή περιγραφή της ύλης. Ανάμε­σα σε όλες τις κατανοητές καταστάσεις, υπάρχει μία, με ε­λάχιστη ενέργεια. Είναι αυτό που ονομάζουμε “κενό”, πα­ρόλο που ο όρος “θεμελιώδης κατάσταση” θα ήταν πιο σωστός. Εν πάση περιπτώσει, το κενό δεν είναι μία συνολι­κή απουσία. Η ενέργεια του είναι ελάχιστη, αλλά όχι απα­ραίτητα μηδενική.Εξάλλου, σύμφωνα με την κβαντική φυσική, όλα όσα μπορούμε να παρατηρήσουμε διακυμαίνονται σύμφωνα με τις σχέσεις αβεβαιότητας του Χάιζενμπεργκ. Πρέπει να είμαστε δύσπιστοι σε μία ερμηνεία που θα υποστήριζε ότι η πραγματικότητα των πραγμάτων διακυμαίνεται: αυτό που μπορούμε να μετρήσουμε φαίνεται ότι διακυμαίνεται. Το κενό δεν ξεφεύγει από αυτόν τον κανόνα και διακυ­μαίνεται και αυτό επίσης. Μερικές φορές το εκφράζουμε μεταφορικά λέγοντας ότι, κατά τη διάρκεια μιας σύντο­μης διάρκειας At, είναι δυνατόν να “δανειστούμε” μία πο­σότητα ενέργειας Ε για να δημιουργήσουμε σωματίδια.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: